Wie zijn wij Wat doen wij voor u Kandidaten Agenda Lid worden P.R. Links Actueel nieuws

5 Werk en Inkomen

Werk en Inkomen

Betaald werk betekent niet alleen inkomen, maar verhoogt ook de eigenwaarde en legt een basis voor sociale contacten. Dit geldt te meer voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld hen die aangewezen zijn op de sociale werkvoorziening of vallen onder de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten).
De Participatiewet zal veel veranderen.
Het aantal arbeidsplaatsen bij de werkvoorziening wordt drastisch teruggebracht en via herkeuringen zal naar verwachting ook het aantal jongeren met een Wajong uitkering sterk worden verminderd.
Renkum is één van de vijf gemeenten die gezamenlijk de Permar aansturen, ons werkvoorzieningsschap dat wel heel indringend de gevolgen van de nieuwe wet zal ondervinden.
Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid ook voor deze kwetsbare groepen werknemers, dient de Permar bij het verkrijgen van opdrachten een voorkeurspositie te hebben. Daarbij is niet de laagste aanbiedingsprijs doorslaggevend maar de continuïteit aan werk en de mate van persoonlijke begeleiding die Permar aan deze werknemers biedt, dit in vergelijking met het aanbod van derden.

Leerwerkprojecten en stageplaatsen bij bedrijven zijn belangrijk, met name voor jongeren, om werkervaring op te doen. Van de gemeente mag worden verwacht Renkumse ondernemers te stimuleren hierin te voorzien.

De op landelijk niveau gemaakte afspraken nodigen echter uit tot verdergaande stappen. Afspraak is dat ondernemers op vrijwillige basis mensen met een beperking een baan aanbieden. Mocht die afspraak de komende jaren niet werken, wordt dit alsnog wettelijk verplicht.


De gemeente zal er bij de Renkumse ondernemers via een persoonlijke benadering actief op aandringen dat zij op vrijwillige basis meer mensen met een functiebeperking een arbeidscontract aanbieden.


Ook voor anderen is het allesbehalve eenvoudig werk te krijgen of te behouden. Zo nodig biedt de gemeentelijke organisatie, al dan niet in samenwerking met derden (bijvoorbeeld een Werkbedrijf), begeleiding aan bij het vinden van een (structurele) baan. De gemeente heeft hier een financieel belang bij, teneinde de periode van een bijstand- of andere uitkering zo beperkt mogelijk te houden. Extra aandacht wordt dan ook gegeven aan ontslagen werknemers. De participatiewet zal de wijze van werken van de gemeentelijk organisatie ook op dit terrein sterk beïnvloeden.


Hulp bij de toeleiding naar arbeid houdt rekening met de capaciteiten en beroepswensen van werkzoekenden. Een reëel arbeidsaanbod moet worden geaccepteerd.

Alle inspanning ten spijt zijn er inwoners die er niet in slagen betaalde arbeid te krijgen. Met name de sociale gebiedsteams zouden hen de vraag kunnen voorleggen als vrijwilliger werk te verrichten bij de wijkgerichte netwerkopbouw. Dit biedt de werkzoekende zelf de nodige sociale kansen en vergroot ook door de opgedane werkervaring de kans op een later tijdstip alsnog betaald werk te krijgen.


De gemeente stimuleert via de sociale gebiedsteams langdurig werkzoekenden in te zetten voor vrijwilligerswerk.

Een laag inkomen belemmert deelname aan de maatschappij.
Dit betekent:
* voldoende reden om de huidige Renkumkaart, waarmee mensen met een laag inkomen de mogelijkheid hebben aan de samenleving deel te nemen te handhaven en waar mogelijk te verbeteren.
* schuldhulpverlening in een zo vroeg mogelijk stadium in te zetten.