Wie zijn wij Wat doen wij voor u Kandidaten Agenda Lid worden P.R. Links Actueel nieuws

8 Veiligheid

Veiligheid
Mensen moeten zich veilig kunnen voelen.
Nu is het erg gemakkelijk om van een ander te eisen dat jouw veiligheid verzekerd moet zijn.
Natuurlijk dient de openbare orde verzekerd te zijn.
Natuurlijk moet er handhavend opgetreden worden, waar sprake is van criminaliteit en moet zo veel als mogelijk op de daders de schade worden verhaald.

Natuurlijk is het zo dat ons gevoel voor veiligheid toeneemt als de politie meer zichtbaar op straat is en openbare ruimtes alleen al om die reden beter onder controle worden gehouden.

Natuurlijk is een verbeterde openstelling van het politiebureau gewenst en wat zou het niet mooi zijn als in al onze dorpen een politiepost aanwezig zou zijn.

Natuurlijk moet het de burger mogelijk zijn op een eenvoudige wijze aangifte te doen.


En al deze zo even geformuleerde “natuurlijkheden” dienen onderwerp van overleg te zijn tussen de betrokken autoriteiten. Maar de realiteit gebiedt ons te onderkennen dat niet al deze wensen vervuld kunnen worden:

De beschikbare menskracht en financiële middelen ontbreken hiervoor en we hebben dan ook nog te maken met het feit dat wij vallen onder een regionaal politiekorps.

Dat neemt niet weg dat van die zelfde autoriteiten een actieplan en de daarop geënte uitvoering verwacht mag worden, waardoor een maximale bijdrage ook van die kant aan onze veiligheid wordt geleverd.

Maar dit alles gaat voorbij aan de verantwoordelijkheid van iedere burger om ook zelf een bijdrage te leveren aan die veiligheid.

Een voorbeeld?

Je kunt, en terecht, pleiten voor het bestrijden van overlast van hangjongeren, maar zonder een actief jongerenbeleid en toezicht hierop, is de kracht van zo’n pleidooi wel heel minimaal.

Natuurlijk moet hetgeen strijdig is met het gedrag dat van ieder van ons verwacht mag worden, juist om die samenleving leefbaar te houden, aangepakt worden. Maar dat neemt niet weg dat op ieder van ons een beroep moet kunnen worden gedaan niet alleen oog te hebben voor de eigen belangen maar tevens respect te tonen voor de belangen van een ander.

Het zoeken van dit evenwicht en vinden daarvan is naar het oordeel van RZS meer bepalend voor de veiligheid van onze samenleving dan alleen maar te pleiten voor handhaving en aanpak van het gedrag van anderen.