Wie zijn wij Wat doen wij voor u Kandidaten Agenda Lid worden P.R. Links Actueel nieuws

9 Sport, Kunst en Cultuur

Sport, Kunst en Cultuur
Sport
Het kan niet vaak genoeg worden gezegd dat sport, dat zelfde geldt eigenlijk ook voor kunst en cultuur, niet alleen een doel in zich vormt, maar ook heel belangrijk is voor een deelname aan de maatschappij en dus de sociale samenhang tussen mensen bevordert.


In de afgelopen periode is vaak het nieuw te bouwen Multifunctioneel Centrum in het gebied 3b4 aan de orde geweest. Een veelvoud aan informatie, financiële en juridische aspecten dreigden bijna de totstandkoming van dit centrum te laten stranden. Mede door de inzet van de huidige fractieleden RZS werd via een motie het gemeentebestuur opgedragen om in samenwerking met een platform van betrokkenen te bezien of een verantwoorde realisering van het centrum alsnog mogelijk zou zijn. Verwacht mag worden dat bij het verschijnen van dit verkiezingsprogramma de Raad definitief een groen signaal heeft afgegeven, een instemming waar RZS het van harte mee eens is.

Het realiseren van het MFC3b4 maakt overigens het bestaande kleine en laagdrempelige zwembad aan het Lucassenpad in Oosterbeek niet overbodig.


Eerder in dit programma werd er reeds gewezen op de mogelijkheid dat de besturen van een aantal basisscholen samen binnen het centrum nieuwbouw zullen plegen.
Op de eveneens binnen dit centrum te realiseren Kunst- en Cultuurvoorzieningen wordt in het onderstaande teruggekomen.


Met het realiseren van MFC3b4 Sport wordt het dorp Renkum als Sportdorp stevig op de kaart gezet. En na zo’n lange tijd van wachten komt dit Renkum ook toe.


Dit alles neemt niet weg dat er nog veel werk aan de winkel is. Niet alleen in Renkum , maar ook in andere van onze dorpen is sprake van sportaccommodaties. De kosten van exploitatie en onderhoud zijn zeer aanzienlijk, niet in het minst door de toerekening van overheadkosten vanuit het gemeentehuis op het product Sport. Van belang is dat de besturen van de sportverenigingen bereid gevonden worden om én samen te werken én in elk geval de exploitatie en het klein onderhoud voor hun rekening te nemen. Juist door de inzet van vrijwilligers is het mogelijk de overheadkosten te drukken en zo geld vrij te maken voor de verenigingen zodat zij bij het invullen van hun taakstelling financieel geen onnodige risico’s lopen. Samenwerking met andere verenigingen is niet vrijblijvend. Van geval tot geval zal bezien moeten worden of het huidige aantal sportaccommodaties wel optimaal gebruikt wordt. Daarbij valt te denken dat in overleg met de verenigingen ook derden tegen vergoeding gebruik kunnen maken van hun sportaccommodaties. Op die manier is het ondanks minder beschikbaar geld mogelijk dat iedereen maximale kansen krijgt de sport te beoefenen die hij of zij wil.
Derhalve:
Meer verantwoordelijkheid voor wat betreft exploitatie en klein onderhoud bij de sportverenigingen, die hiervoor een vergoeding krijgen, al dan niet in de vorm van te betalen tarieven.
Meer samenwerking tussen sportverenigingen of andere belanghebbenden leidt tot een optimaal gebruik van sportaccommodaties.
De toerekening van overhead kosten vanuit de gemeente op het product Sport wordt drastisch verminderd.


Kunst en Cultuur

Niet voor niets wordt gezegd dat Kunst en Cultuur een belangrijke rol spelen bij de participatie en emancipatie van burgers. Natuurlijk is Cultuur een persoonlijke aangelegenheid, maar het is veel meer dan dat. Juist een samenleving waar men rekening met elkaar wil houden is bijzonder gebaat met voorzieningen die mensen in staat stelt tot een maximale ontplooiing te komen. Tweeduizend jaar geleden sprak men al over brood en spelen en dat is nog steeds van toepassing als we Kunst en Cultuur zien als een moderne vorm van spelen.
Vandaar is het van belang dat de Renkumkaart niet alleen betrekking heeft op Sport maar ook op Cultuur.
Vandaar is het ook van belang dat de internationale uitstraling die het Kunstdorp Oosterbeek heeft, gecontinueerd wordt.

Vandaar is het ook van belang dat de Concertzaal in Oosterbeek hersteld wordt in de oude luister en dat aanpassingen aan het Oude Kerkje aan monumentale eisen voldoen.


Er is ook sprake van vele particuliere initiatieven, waardoor cultuur-historisch erfgoed behouden blijft. Voorbeelden hiervan zijn het permanente onderhoud door vrijwilligers van de begraafplaats aan de Fangmanweg, de renovatie van het zalencentrum Lebret en de totstandkoming van het Cultuur- en Ontmoetingscentrum in de Weverstraat.
Altijd zijn het vrijwilligers, die de dragers zijn van deze projecten, zoals onlangs ook weer is gebleken bij de afronding van de restauratie van de beeldbepalende molen in Renkum. Ook het particuliere initiatief voor de totstandkoming van een Papiermuseum in Renkum verdient inhoudelijke ondersteuning. De ontwikkelingen rondom het museum Veluwezoom als onderdeel van een groot Cultureel centrum worden afgewacht.


Leden van de huidige RZS fractie hebben een groot aantal van deze projecten niet slechts lippendienst bewezen maar zich voor de realisatie krachtig ingezet en doen dat nog steeds.


Waar de waarderingssubsidie is afgeschaft
verdient het wel aanbeveling projectsubsidies beschikbaar te stellen aan verenigingen en instellingen die in hoge mate werken met vrijwilligers, indien deze projecten bijdragen aan een aantrekkelijk cultureel aanbod.

Bibliotheek

Op landelijk niveau wordt terecht de vraag gesteld welke toekomst er is voor de bibliotheken. Mede door de digitale mogelijkheden zal de bibliotheek zoals wij die van oudsher kennen zeker niet in de huidige omvang, in stand kunnen blijven. Zo is bijvoorbeeld het aantal uitleningen in één enkel jaar, 2012 ten opzichte van 2011, met ruim 30% gedaald. Aanpassing aan de nieuwe tijd is dus onvermijdelijk, zeker waar menige bibliotheek ook geconfronteerd wordt met bezuinigingen opgelegd door de gemeentelijke overheden. Besturen van bibliotheekorganisaties denken dan al heel snel aan het opnemen van andere activiteiten in hun gebouwen. Je kunt er dan vergaderen, er worden cursussen gegeven, enz.

Activiteiten waarvan je je moet afvragen of ze wel behoren tot de bibliotheekfunctie en of het zo voor de hand ligt dat de bibliotheek die activiteiten aanstuurt of in elk geval coördineert.


RZS vindt dat Renkum die weg niet moet bewandelen.

Immers, de opbouw van wijkgerichte voorzieningen en netwerken dient bij te dragen aan de integrale aanpak, waardoor de sociale cohesie en leefbaarheid zullen toenemen.

De stimulerende en coördinerende rol ligt bij de op te richten sociale gebiedsteams. De samenstelling van deze teams is vermeld onder
punt 2. Binnen de geplande activiteiten is ook een rol weggelegd voor de bibliotheekfunctie, naast die van Solidez en anderen.

Gezamenlijke huisvesting vanuit die wijkgerichte aanpak zal doelmatiger zijn dan het in stand houden van afzonderlijke bibliotheekgebouwen. Een positief gevolg is daarbij dat het terugbrengen van de subsidie aan de bibliotheek niet ten koste gaat van de dienstverlening van de bibliotheek in de richting van de burger.