Wie zijn wij Wat doen wij voor u Kandidaten Agenda Lid worden P.R. Links Actueel nieuws

7 Ruimtelijke ordening, Wonen, Duurzaamheid en Mil

Ruimtelijke ordening, Wonen, Duurzaamheid en Milieu, Verkeer en Vervoer
Ruimtelijke ordening
Voorop staat dat in het RO beleid het groene en dorpse karakter van de dorpen moet worden gerespecteerd. Hierdoor blijft de eigenheid en de kleinschaligheid van alle dorpen behouden.

Hoogbouw verdraagt zich niet met dit uitgangspunt, evenmin als grote bouwlocaties.


Ruimtelijk beleid moet zo veel mogelijk tot stand komen in samenspraak met de inwoners.

Voor RZS begint de samenspraak al in de beleidsvoorbereidende fase en met een zo open mogelijke probleemstelling. Alle belanghebbenden dienen hierbij betrokken te worden, niet alleen deskundigen.


In deze raadsperiode is overeenstemming bereikt over een overkoepelende strategische visie alsmede over een ruimtelijk structuurvisie. Bestemmingsplannen zijn mede tegen die achtergrond geactualiseerd.
Door het initiatief van de huidige fractieleden van RZS zijn de gebruiksmogelijkheden van de eigen woning bijvoorbeeld voor dienstverlenende schone bedrijvigheid, verruimd.


Het verdient aanbeveling regelmatig onze inwoners op deze mogelijkheden te wijzen.


Het coalitieakkoord 2010-2014 stelt dat een aantal gebieden in onze dorpen een verbetering behoeven van de ruimtelijke kwaliteit en dat voor andere gebieden een stedenbouwkundige visie ontwikkeld moet worden. De vanaf 2008 heersende crisis heeft de voortgang van deze plannen negatief beïnvloed maar dat neemt niet weg dat met name het dorp Renkum ook op dit punt op de kortst mogelijk termijn een krachtige impuls nodig heeft.


De hoogste prioriteit verdient de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied Europaplein tot en met het dorpsplein in Renkum.


Wonen
Het hebben van woonruimte voorziet in een basisbehoefte. Voldoende en geschikte huur- en koopwoningen zijn nodig om hierin te voorzien. Vele jaren hadden woonwensen niet de hoogste prioriteit bij het bouwen van woonruimte. Zo ontbreekt het aan voldoende geschikte en betaalbare woonruimte voor jonge gezinnen en ook particuliere initiatieven werden lang niet altijd op prijs gesteld.


Nieuwbouwplannen spelen in op woonwensen. Structurele leegstand wordt bestreden via herbestemming en/of herstructurering in overleg met eigenaren of hun verenigingen. Aan particuliere initiatieven wordt ruimte geboden.


In de periode 2014-2018 dient de toegankelijkheid niet alleen van alle (semi)overheidsgebouwen fysiek geregeld te zijn, maar dient eveneens een substantiële vooruitgang te worden gemaakt als het gaat om toegankelijkheid van websites e.d.


Groen
Een groene gemeente Renkum behoeft een volwaardig groenbeheer- en onderhoudsplan. Financiële middelen zijn echter schaars. Inschakeling van actieve (verenigingen van) wijkbewoners is dan ook ten zeerste aan te bevelen en past overigens in de beoogde wijkgerichte opbouw.


Betrokken wijkbewoners en Permar zijn belangrijke spelers op het terrein van goed groenbeheer en -onderhoud.


Duurzaamheid en milieu

In toenemende mate zijn mensen zich bewust van de noodzaak het energieverbruik terug te dringen. Toepassen van duurzaamheidscriteria is zinvol, zo niet onontbeerlijk vanuit milieuoverwegingen.

Vanzelfsprekend heeft de gemeente een voorbeeld functie, bijvoorbeeld via energiebesparing in de eigen gebouwen. Maar de gemeente moet ook bij voortduring de inwoners op de hoogte stellen van mogelijkheden de eigen woning duurzaam te verbeteren. Informatie over mogelijkheden en eventuele subsidies moeten eenvoudig verkrijgbaar zijn.


Verrommeling van de wijken veroorzaakt door burgers is niet aanvaardbaar.


Bewoners die zich hieraan schuldig maken dienen de rekening gepresenteerd te krijgen.


Afvalinzameling en-verwerking is een verantwoordelijkheid van de gemeente . Het huidige systeem van inzamelen werkt bevredigend. Met betrekking tot de afvalverwerking is sprake van een verdergaande technologische ontwikkeling.


De duobakken blijven gehandhaafd.
Ook in 2014-2018 worden de ontwikkelingen op het gebied van na-scheiding alert gevolgd.

Verkeer en Vervoer

De afgelopen jaren bewezen nogmaals dat er op dit terrein maar beperkte mogelijkheden tot verbetering zijn indien het gaat om grote projecten. In die gevallen is namelijk medewerking nodig van Rijk en/of Provincie en Stadsregio. Vanzelfsprekend moet onze gemeente zich bijvoorbeeld wel blijven inzetten voor het herleiden van het doorgaand verkeer om Oosterbeek te ontlasten maar het zijn en blijven stroperige processen.

Denk ook eens aan de tot nu toe vergeefse moeite de Valleilijn naar Arnhem door te trekken.


Welke zijn mogelijkheden om op korte termijn wel te realiseren?Het waarborgen van de verkeersveiligheid bij scholen, verzorgingstehuizen en sportcomplexen; zo verdient dit aspect bij de realisering van MFC3b4 Sport alle aandacht.Het ontmoedigen van doorgaand verkeer door ook de inwoners bij voortduring te wijzen op alternatieve routes of meer gebruik te maken van het instrument eenrichtingsverkeer.

Het handhaven van de kwaliteit van fiets- en wandelpaden.

Handhaven van de buurtbus.

Een verantwoord niveau van onderhoud van de gemeentelijke wegen. De keuze van bestraten, ook uit kostenoverwegingen, mede laten bepalen door de mate van het hieraan verbonden onderhoud.

Het onderhoud van stoepen moet drastisch worden verbeterd, zeker daar waar bomen ontwrichtend werken en de veiligheid van de voetgangers daardoor in gevaar komt.

Betaald parkeren vermindert de aantrekkelijkheid van de zes dorpen. Dus niet doen.