Wie zijn wij Wat doen wij voor u Kandidaten Agenda Lid worden P.R. Links Actueel nieuws

3 Het financieel kader

Het financieel kader

Bij de overheveling van taken van de rijksoverheid naar de gemeenten kregen de gemeenten minder geld dan het rijk zelf aan die overgedragen taken uitgaf.
Met andere woorden: gemeente ga uit van substantiële kortingen op de uitkering van het gemeentefonds.

De afgelopen jaren zijn forse bezuinigingen tot stand gekomen en andere staan op het punt gerealiseerd te worden. De huidige fractieleden van RZS zijn daarbij niet weggelopen voor hun verantwoordelijkheid en zullen dit ook niet doen in de komende jaren.
Voorop staat dat een verantwoord financieel beleid gevoerd moet worden, anders blijft het alleen maar bij mooie woorden.
Vanaf 2018 dient sprake te zijn van een structureel sluitende begroting. In de daaraan voorafgaande jaren dienen de begrotingen ook sluitend te zijn, maar met als uitzondering dat voor het WMO-domein gebruik kan worden gemaakt van de geoormerkte 3 Miljoen Euro uit de algemeen vrije reserve.


Hiermee wordt enerzijds de financiële degelijkheid van de gemeente gewaarborgd en anderzijds de meest financieel kwetsbare inwoners beschermd.


Wat betreft de lokale heffingen vormen de OZB, de afvalstoffen- en rioolheffing belangrijke inkomstenbronnen. Gemeentelijke lasten beperken het inkomen van de inwoners en van de ondernemingen. Vaststelling van deze lasten dient dus zorgvuldig te geschieden en vervolgens dient met de verkregen gelden zuinig te worden omgesprongen.


Onze gemeente behoort wat betreft de hoogte van de OZB tot de koplopers in onze provincie, reden waarom in de afgelopen jaren de werkelijke waarde van de woningen als uitgangspunt werd gehanteerd en waarbij het tarief wat berekend wordt over de waarde, alleen werd verhoogd met het landelijke inflatiepercentage.

Voor de komende jaren handhaaft RZS het uitgangspunt dat de feitelijke waarde de belastinggrondslag moet vormen. Wel is er, gezien de nog steeds bestaande koppositie, alle reden het tarief OZB op het niveau van 2014 te handhaven.

De reserve bij de afvalstoffenheffing is aanzienlijk. Feitelijk wordt hiermee het beginsel dat de heffing de 100% kostendekkendheid niet mag overschrijden niet in de praktijk gebracht.


De burger dient versneld het feitelijk te veel betaalde aan afvalstoffenheffing terug te ontvangen.

De rioolheffing kent een eigen systematiek tot en met 2016 en behoeft voor de jaren nadien nadere besluitvorming.

RZS wil dat eventuele overschotten op de jaarrekening als volgt worden verdeeld: 50% naar de algemene reserve en 50% beschikbaar voor niet structurele uitgaven.