Wie zijn wij Wat doen wij voor u Kandidaten Agenda Lid worden P.R. Links Actueel nieuws

6 Bedrijvigheid (inclusief toerisme) en Werk

Bedrijvigheid (inclusief Toerisme) en Werk

Ondernemers scheppen werkgelegenheid en het is met name het midden- en kleinbedrijf dat van oudsher de banenmotor vormt. De overheid heeft in de afgelopen jaren niet aan het scheppen van banen bijgedragen, integendeel, en zal dit evenmin in de komende jaren doen.

Wat kan het gemeentelijk bestuur dan wel betekenen?
Met standpunten als “stimuleren van ondernemerschap “ kom je niet ver: dat weten ondernemers of hun organisaties zelf wel en beter. Ook een uitgangspunt als “samenwerken met buurgemeenten” om samen projecten op te zetten met het oog op structurele werkgelegenheid ontbeert realiteitszin.
Iets anders is indien gemeenten buurgemeenten niet beconcurreren, bijvoorbeeld via goedkope grond of zelfbedachte subsidies, om ondernemers maar over te halen zich op hun grondgebied te vestigen. Daar wordt elke gemeente op den duur alleen maar slechter van. Immers het leidt tot extra uitgaven en/of minder inkomsten.
Als gemeente plegen wij overleg met de buurgemeenten om via afspraken deze situaties te voorkomen.


De rol van het gemeentelijk bestuur is het faciliteren, het scheppen van randvoorwaarden, waardoor het voor ondernemers aantrekkelijk wordt hier te blijven, uit te breiden of zich te vestigen.
Waar denkt RZS aan?De herontwikkeling van een viertal bedrijventerreinen wordt ondanks de huidige gure economische tegenwind, krachtig voortgezet.Als mogelijkheden zich voordoen om nieuwe en kleinschalige ondernemingen aan te trekken worden die doortastend opgepakt.

Regelmatig overleg met bedrijven (of met verenigingen van ondernemers) vindt niet plaats uit sleur, omdat het nu eenmaal moet, maar op basis van een goed voorbereide en een in overleg met de gesprekspartners opgestelde agenda.
Elke andere aanpak vermindert slechts het imago van de gemeente.

Vermindering van de regeldruk is van groot belang, zeker voor de kleine ondernemingen. Duurzaamheid en natuurwaarden mogen hier niet de dupe van zijn.

Waar noodzakelijk worden belemmeringen vanuit bestemmingsplannen e.d. opgeheven die goed ingerichte dorpscentra in de weg staan, teneinde de winkelfunctie te behouden en waar mogelijk te versterken.


Onze gemeente wordt gekend door grote natuurwaarden. Aantrekkelijk voor toeristen en recreanten zijn eveneens de vele voorzieningen op het terrein van kunst en cultuur, terwijl ook van het Airbornemuseum een magneetwerking uitgaat. De hieruit voortvloeiende bedrijvigheid alsmede werkgelegenheid zijn van niet te onderschatten betekenis. Van de gemeente mag een bijdrage worden verwacht om de kwaliteit van de voorzieningen tenminste in stand te houden:
* de opbrengst van de toeristenbelasting wordt besteed aan toeristische/recreatieve doeleinden.
* een verantwoord landschapsbeheer vormt een gedeeld belang van (particuliere) landeigenaren en gemeente. De gemeente dient daadkrachtig en voortvarend in goed overleg met alle betrokkenen een lang termijnaanpak op poten te zetten, die inhoud geeft aan dat beheer.
* een particulier initiatief wil een kleinschalige jachthaven realiseren bij de passantenhaven “Stuwcomplex Driel”. Dit initiatief verdient alle steun, kan rekenen op goedkeuring van Rijkswaterstaat en vergt slechts een zeer beperkte garantiestelling van de gemeente.