Wie zijn wij Wat doen wij voor u Kandidaten Agenda Lid worden P.R. Links Actueel nieuws

RZS en het MFC 3b4

RZS en Multi Functioneel Centrum 3b4

De fractie van Renkum Zelfstandig en Sociaal ondersteunt volmondig de totstandkoming van MFC3b4, hetgeen ook geldt voor het in de motie gevraagde nadere onderzoek voor een volwaardige bibliotheekfunctie in dit centrum, te meer daar duidelijk is dat de bibliotheek zelf ook tevreden is met deze oplossing.

Ik zou met dit statement kunnen volstaan, ware het niet dat onze burgers het recht hebben dat wij dit standpunt glashelder onderbouwen.

Bij de voorbereiding van mijn inbreng heb ik oude stukken nog eens nagelezen, en dat waren er vele. Zo stuitte ik op een artikel in Hoog en Laag van 1 februari 2006, dus nagenoeg 8 jaar geleden.

Het MFC3b4 vroeg toen ook al alle aandacht en ook toen werden er op zich heldere standpunten ingenomen. De Hoog en Laag van die datum legde partijen de stelling voor: “De huidige sportlocaties moeten in Renkum blijven en eventuele verplaatsing naar het Wilhelmina park in Heelsum is geen goed plan.”

Het is deze stelling die ook een rol speelde tijdens het Commissieoverleg deze maand.

Een meerderheid van de fracties liet blijken deze opvatting te delen.

Echter, waar D66 op dat moment nog behoefte had aan nadere informatie om te komen tot een definitief oordeel, liet het betoog van GB geen andere conclusie toe dan dat deze partij afwijzend staat ten opzichte van het raadsvoorstel.

Dit standpunt van GB sluit naadloos aan bij hetgeen jaren geleden door de heer Harberink namens GB naar voren is gebracht.

Van een voortschrijdend inzicht is bij GB dan ook geen sprake.

Ik wil hier nog aan toevoegen dat ik de reactie van het College op de brief van TMG afdoende vind.
Overigens: het gonst van de geruchten dat Gemeentebelangen bij deze brief, waardoor een bom zou zijn gelegd onder het hele plan MFC3b4, nauw betrokken is geweest.

Alleen al uit de reactie van het College blijkt dat het om niet meer dan een voetzoeker gaat die dan ook nog niet tot ontploffing is gekomen.