Wie zijn wij Wat doen wij voor u Kandidaten Agenda Lid worden P.R. Links Actueel nieuws

Onze speerpunten

1. Stimuleren van burgerinitiatieven en van politiek burgerschap, alsmede het aanpassen hierop van de gemeentelijke organisatie.
2. Behoud van eigenheid en kleinschaligheid van de dorpen.
3. Stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid met behoud van natuurwaarden.
4. Een structureel sluitende begroting, zonder stijging van de gemeentelijke belastingen in totaliteit.
5. Stimuleren van projecten op duurzaamheid en energiebesparing.
6. Gemeente faciliteert, ook financieel, verenigingen die zorg dragen voor exploitatie en onderhoud van hun sportvoorzieningen.
7. Renkum Sportdorp: Hoge prioriteit realisering MFC 3b4/sport Oosterbeek: behoud zwembad Lucassenpad voor schoolzwemmen en specifieke doelgroepen.
8. Realisering kleinschalige jachthaven bij passantenhaven Stuwcomplex Driel met beperkte garantiestelling Gemeente.
9. Efficiënt groenonderhoud, waarbij inwoners waar mogelijk worden betrokken.
10. Goede huisvesting en beheer van scholen; dit met inbegrip van een goed binnenklimaat.
11. Stimuleren van een aantrekkelijk cultureel aanbod; projectsubsidies voor verenigingen en instellingen, die in hoge mate werken met vrijwilligers.
12. Ruimtelijke ontwikkeling: Huisvesting op maat, toegespitst op behoefte. Waar mogelijk levensloopbestendige woningen. Toegankelijkheid dient een vast gegeven te zijn.
13. Verbetering van de leefbaarheid.
14. Wijkgericht werken dient met grote kracht te worden voortgezet, dit mede via een doelmatig gebruik van wijk- en buurtcentra en de inzet van vrijwilligers.
15. Betere doorstroming verkeer op hoofdwegen. Veilige wandel- en fietspaden. Betaald parkeren is uit den boze