Wie zijn wij Wat doen wij voor u Kandidaten Agenda Lid worden P.R. Links Actueel nieuws

Kandidatenlijst 2014-2018

1. Marjolijn Pols-Houpt

 • LIJSTTREKKER VAN Renkum Zelfstandig en Sociaal
 • Marjolijn droeg buitengewoon bij aan het goede coalitieakkoord 2010-2014. Hierdoor kwamen de wensen, zoals de coalitiepartijen die hadden verwoord in hun verkiezingsprogramma’s, op evenwichtige wijze en met respect voor de anderen in het coalitieakkoord. Daarbij werden de opvattingen van de niet-coalitiepartijen niet verwaarloosd.
 • Marjolijn zorgde eveneens voor een goed overlegklimaat. Dit was niet vanzelfsprekend, je hoeft maar te kijken naar vorige raadsperiodes, de toonzetting van de vergaderingen en de gespannen verhouding tussen College en Raad.
 • Het coalitieakkoord is nagenoeg geheel uitgevoerd, inclusief het Multifunctioneel Centrum in Renkum.
 • Dit is allesbehalve een vanzelfsprekendheid, omdat jaar in, jaar uit onze gemeente werd geconfronteerd met bezuinigingen. Het evenwichtig afwegen van belangen was niet gemakkelijk maar in goede handen bij Marjolijn.
 • Zoals bekend, stapte Gemeentebelangen uit de coalitie, zogenaamd omdat zij onvoldoende waren gehoord over een conceptbrief van het College over MFC3b4. De werkelijke reden is dat Gemeentebelangen meende dat het uitstappen voordelig zou zijn voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.
 • Ook de komende coalitieonderhandelingen zijn bij Marjolijn in goede handen.
 • Marjolijn is niet uit op een wethouderschap voor RZS, maar wil hoe dan ook dat Renkum een zelfstandige gemeente blijft en een sociaal beleid zal voeren niet van mooie woorden maar van boter bij de vis
 • Marjolijn staat volledig achter de betrokkenheid met de beweging Ouderen Politiek Actief (OPA), reden waarom RZS het manifest heeft ondertekend.
 • Zij is namelijk van oordeel dat een aantal andere partijen de ouderen slechts zien als een kostenpost en te weinig oog hebben voor hun maatschappelijke bijdragen. RZS is in haar ogen geen ouderenpartij, maar wil wel een evenwichtige vertegenwoordiging van alle leeftijdsgroepen in de politiek, waardoor actief het overbruggen van verschillen in opinie en levenshouding tussen ouderen en jongeren worden vertaald in een gezonde samenleving.

2. Eduard Schoevaars

 • Hield in de periode 2010-2014 strak vast aan de opvatting dat de gemeentelijke financiële huishouding op orde moest zijn en blijven.
 • Hamerde met succes op het in de hand houden van de gemeentelijke belastingen. De feitelijke waarde van uw huis is beslissend en dus verminderde de OZB.
 • Dit beleid moet in de komende periode 2014-2018 worden voortgezet
 • De bestuurlijke en juridische regelgeving zijn bij hem in goede handen.
 • In een nota aan College en Raad waarschuwde hij voor het kritiekloos samenwerken met andere gemeenten omdat de zeggenschap van de burger over de eigen aangelegenheden daarmee verkwanseld zou worden
 • Zoals bekend stuurt met name Gemeentebelangen doelbewust aan op een fusie met andere gemeenten, alsof het verleden niet leert dat opgaan in groter geheel nooit tot de beloofde doelmatigheid en kwaliteitsverbetering leidt, maar slechts tot een grotere afstand van het gemeentelijk bestuur tot de burger
 • Eduard bepleit dan ook het zelfstandig blijven van onze gemeenten opdat alleen op die manier de identiteit van onze dorpen gewaarborgd is.
 • Naast het raadslidmaatschap zette Eduard zich voluit in voor vele maatschappelijke activiteiten: onder meer voor de Stichting Heemkunde, het Cultuur- en Ontmoetingscentrum Kreek in de Weverstraat, het zalencentrum Lebret en de Renkumse Molen. Niet voor niets werd hij benoemd tot ridder van het Steenen Kruus !

3. Marleen meertens

 • Marleen is voor veel van onze inwoners, als het gaat over de toepassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), niet alleen een vraagbaak maar ze zet zich met die inwoners in om praktische oplossingen te realiseren. Niets is haar te veel.
 • Voor Marleen betekent dit niet zichzelf in het zonnetje zetten door klagelijke verhalen te houden in de Raad en wethouders van alles en nog wat te verwijten, maar daadkrachtig problemen oppakken waar mogelijk in goede samenwerking met de gemeentelijke organisatie.
 • Onvermoeibaar is met name haar inzet voor de belangenbehartiging van mensen met een functiebeperking. Gelijke behandeling en volwaardig burgerschap ook voor deze groep mede-inwoners zijn voor Marleen, terecht, uitgangspunten waarover niet te onderhandelen valt.
 • Het is niet voor niets dat aan Marleen in 2007 de Fakkelprijs werd toekend, de landelijke onderscheiding van de Chronische Zieken en Gehandicaptenraad Nederland.
 • Jarenlang heeft Marleen nagenoeg op persoonlijke titel gevochten voor het opnieuw invoeren van het elektronisch stemmen. Enerzijds omdat stemmen met het rode potlood tot veel fouten leidt, maar vooral omdat hiermee mensen met een functiebeperking zelfstandig kunnen stemmen
 • Eveneens heeft Marleen zich intensief ingezet om de toegankelijkheid van gebouwen te vergroten ten behoeve van mensen met een functiebeperking
 • Last but not least: Marleen is ten zeerste betrokken bij het verbeteren van het regionaal vervoer. Juist voor de groepen inwoners waarvoor zij zich sterk maakt. Een laatste wapenfeit is dat door haar intensieve lobby de staatssecretaris Wilma Mansveld werd afgedwongen er voor te zorgen dat blinden met hun geleidhond in taxi’s niet geweigerd mochten worden.

4. Jeanette Derksen

 • Jeanette is de eerste nieuweling op de kandidatenlijst. Met groot enthousiasme wil zij zich inwerken en hoopt zelfs op 19 maart a.s. tot raadslid te worden gekozen.
 • Met name het gegeven dat Renkum Zelfstandig en Sociaal een lokale partij is die onze gemeente zelfstandig wil laten blijven en niet zoals Gemeentebelangen uitverkoop wil houden, trekt haar ten zeerste aan. In haar ogen is het triest dat Gemeentebelangen na in 30 jaar nooit een wethouder te hebben geleverd nu geen andere oplossing ziet dan te fuseren met Wageningen of Arnhem.
 • Door haar werkervaring in de zorg is zij er van doordrongen dat de komende decentralisaties- jeugdzorg, ouderenzorg, huishoudelijke hulp en dergelijke – veel van de gemeentelijke organisatie en onze inwoners zal vergen en zij vindt dit dan ook een taakveld dat haar zeer aanspreekt.
 • In de loop der jaren heeft zij als moeder van twee opgroeiende zonen zich ingezet als vrijwilligster zowel op het gebied van ondersteunende taken op school als op sportgebied. Juist vanwege haar betrokkenheid op sportgebied pleit zij voor kunstgras voor de voetvalvelden. Zij is er echter erg op tegen dat D66 en Gemeentebelangen de jeugd via apps bewerkt om tegen hun ouders te zeggen waar ze op moeten stemmen. Niet kies en te vergelijken met de D66 boekenleggers in de boeken van de openbare bibliotheek.

5. Bouke Verhaagen

 • Eveneens een nieuweling. Bouke is architect met meer dan 30 jaar ervaring met stads- en dorpsvernieuwing projecten.
 • Zo deed Bouke succesvol onderzoek voor de bewonerscommissie van de rieten dak woningen in Heveadorp, waardoor sloop werd voorkomen en de woningen in oude luister werd gerenoveerd. Hij won met dit project de landelijke renovatieprijs.
 • Recent leidde een renovatieonderzoek van Bouke, wederom op verzoek van de bewonerscommissie, met betrekking tot de woningen aan de Jan van Riebeeckweg er toe dat de sloop werd afgeblazen en de bestaande woningen werden verbeterd.
 • Hij heeft veel kennis op het terrein van bestemmingsplannen en bouwplanontwikkeling en werkt bij voorkeur samen met alle belanghebbenden.
 • Het bewaken van het evenwicht tussen landschappelijk- ecologische en bouwkundige aspecten is bij Bouke in goede handen.
 • Op dit moment is Bouke namens RZS druk doende om in goedoverleg met de gemeentelijke organisatie en de directe betrokkenen het bouwplan voor de Münninghofflaan een veiligheid en kwaliteitsimpuls te geven.

6. Emmy van Silfhout

 • Emmy heeft buitengewoon veel ervaring opgedaan hoe verkiezingscampagnes moete worden opgezet en, wat nog meer is, moeten worden uitgevoerd. Tomeloze energie voor elke taak die zij op zich neemt.
 • Uit al haar activiteiten spreekt het belang dat Emmy hecht aan daadwerkelijke inspraak van de inwoners over hun leefomgeving. Om het te zeggen met haar eigen woorden: “Burgerparticipatie is voor veel van onze inwoners nog een ver van mijn bed show. Ik zeg altijd: Je moet beter naar hen luisteren en eens een keer doen wat zij zeggen”.
 • Voorbeelden van deze activiteiten?
 • denk eens aan haar niet aflaatbare inspanning voor de woningbouw op 3b4, haar inzet voor het MFC3b4, en, op dit moment, haar streven om de besluitvorming over het gebied “de groene long van Renkum” daadwerkelijk in handen te geven van alle inwoners van dat gebied.
 • Gezien haar overtuiging dat de inwoners over hun eigen leefomgeving echt iets te zeggen moeten krijgen, is het niet verwonderlijk dat Emmy zeer hecht aan de zelfstandigheid van onze gemeenten en het behoud van de identiteit van onze dorpen. Met haar eigen woorden: “Hoe halen zij het in hun hoofd om fusies te overwegen dan wel afspraken te maken met andere gemeenten die onze zeggenschap in de praktijk te niet doet”.
 • Niet onvermeld mag blijven dat Emmy door haar buitengewoon grote inzet draagster is van de Thorbeckepenning. Als lid van de landelijke VVD is zij daar zeer terecht zeer trots op, maar dat neemt niet weg dat zij diep teleurgesteld is over de VVD afdeling Renkum.

7. HANS HAGEMAN

 • Niemand heeft zoveel “dienstjaren” als gemeenteraadslid. Hij gaat er niet van uit op 19 maart a.s. gekozen te worden als gemeenteraadslid. Immers, het krijgen van RZS van zeven raadszetels is wel erg optimistisch, hoewel je weet maar nooit. Hans vormt een boegbeeld voor wat onder een integer raadslid moet worden verstaan, en dat gedurende heel veel jaren.
 • Juist vanwege zijn voortdurende aandacht en betrokkenheid voor de Renkumse aangelegenheden zet hij zich volledig in voor Renkum Zelfstandig en Sociaal.
 • Hans is, als medeoprichter van die partij 30 jaar geleden, buitengewoon teleurgesteld over de huidige opstelling van GemeenteBelangen. Natuurlijk over de beschamende afwijzing van het MFC3b4, jarenlang en maar eigenwijs volgehouden, maar nog meer door het onbeschaamd streven naar de opheffing van onze gemeente, een dieptepunt voor een partij die onder de naam GEMEENTEBELANGEN aan de verkiezingen deelneemt.
 • Hans kent de inwoners van onze dorpen als geen ander. Hij weet dan ook dat ondanks onze relatieve welvaart er toch mede-inwoners zijn die een helpende hand behoeven. Hij kan zich dan ook volledig vinden in het door Renkum Zelfstandig en Sociaal beoogde beleid, 3 miljoen reserveren als boter bij de vis voor de uitvoering van het gehele sociale domein.
 • Naast de sociale voorzieningen voelt Hans zich tot op de dag van vandaag betrokken bij de middenstand in het dorp Renkum. Hij weet hoe moeilijk een aantal van hen het heeft en zal de mogelijkheden om deze situatie te verbeteren niet onbenut laten.

8. Martijn Schoevaars

9. Godfried van de Wiel

10. Simone Lops

11. Max Geurtsen

12. Olga van Amelsvoort

13. Titia Barten